Tag Archives: menu minh châu

Menu View – mẫu menu độc đáo, ấn tượng

Chúng tôi mong muốn triển khai một menu có thể sử dụng lại sẽ trượt từ trái sang phải và hiển thị danh sách các mục có thể nhấp. Mỗi hàng trên danh sách và nội dung hiển thị có thể là bất kỳ View, có nghĩa là menu phải hỗ trợ các loại chung. […]